A Webgenerátor Kft Általános Szerződési Feltételei az éves díjas weboldal szolgáltatásokkal kapcsolatosan, gazdálkodó szervezetek és egyéni megrendelők részére.

Hatályos: 2016. január 1-től

(Rövid megnevezése a továbbiakban és más iratokban: ÁSZF)

 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
  • 1.1.  Szolgáltató az Megrendelő részére internet alapú szolgáltatásokat biztosít, amelyekért az Megrendelő a Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt, előre meghatározott díjakat köteles fizetni. Az internet alapú szolgáltatás tartalmazza:
   • 1.1.1.  egy weboldal üzemeltetését
   • 1.1.2.  egy felületet, amelynek segítségével az Megrendelő a rendszer által előre meghatározott keretek között módosíthatja a megjelenő weboldal tartalmát.
  • 1.2.  Az Szolgáltató vállalja, hogy az elkészült webes alkalmazást üzemelteti.
  • 1.3.  A szerződés tárgyát képező weboldalt a Szolgáltató a szerződés aláírásakor aktuális verzióban működő Google Chrome és Mozilla Firefox böngésző típusokra optimalizálta. Utólagos optimalizálást nem vállal és az ebből eredő kártérítési és egyéb felelősséget is elhárítja.
 2. A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei
  • 2.1.  Szolgáltató kötelezettsége az Megrendelő által megrendelt szolgáltatást biztosítani.
  • 2.2.  Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást, karbantartás céljából alkalmanként legfeljebb hat (6) órán keresztül szüneteltetni. A Szolgáltatás karbantartás célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti.
  • 2.3.  Szolgáltató éves szinten 99 %-os rendelkezésre állást biztosít szervereinek elérhetőségére. Hibás működés estén a hibajavítás minden esetben azonnali intézkedést von maga után Szolgáltató részéről. A rendelkezésre állási időt nem csökkentik az előre bejelentett karbantartási idők.
  • 2.4.  A Szolgáltató az installálás napjától biztosítja a megrendelt szolgáltatásokat. A Szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatások meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget vállal a befizetett díj mértékéig, amennyiben a 2.4 pontban szabályozott rendelkezésre állás kevesebb, mint a vállalt 99%. Szolgáltató vállalja, hogy 48 órán belül megkezdi a hibák elhárítását.
  • 2.5.  A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére a rendszer állandó (24 órás) felügyeletét, szükség szerint a rendszer karbantartását.. Szolgáltató nem vállalja a weboldalon tárolt adatok mentését, erről az Megrendelő köteles gondoskodni.
  • 2.6.  Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás jellegénél fogva nem továbbértékesíthető. Az Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a saját nevében veheti igénybe.
  • 2.7.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Az Megrendelő jogosult a hibás, vagy kimaradt szolgáltatás időarányos díjának jóváírására, amennyiben a hiba a Szolgáltatónak róható fel. Vitás esetekben külső, a Szolgáltató által is elismert műszaki szakértő bevonása szükséges.
  • 2.8.  Megrendelő ez úton hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató jogosult az Megrendelő nevét, és weblapjának címét a Szolgáltató marketing anyagaiban (internetes oldal, katalógus, stb.) a Partnerei között szerepeltetni.
  • 2.9.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldal keretrendszeréhez, forráskódjához sem ő sem pedig megbízottja, meghatalmazottja révén sem kap közvetlen hozzáférést, így annak módosítására nincs lehetőség. Szabványos, legális beágyazó kódok használatára a rendszer biztosít lehetőséget.
  • 2.10.  Amennyiben Megrendelő egyedi fejlesztési, megjelenítési igényt szeretne benyújtani, azt vagy delegált kapcsolattartóján vagy a ticket kezelő rendszeren keresztül megteheti.
   Az egyedi igényekre a Webgenerátor Kft. írásban reagál. A válasz lehet egyértelmű elutasítás abban az esetben, ha túlzottan specifikus vagy rendszerlogikával nem egyező a kérés, vagy válaszként érkezhet megadott határidővel és munkadíjjal paraméterezett árajánlat. A Webgenerátor Kft. nem kötelezhető egyedi igények fejlesztésére. Valamint nem is vállal felelősséget az el nem készült, benyújtott egyedi igényekkel kapcsolatosan. A rendszer alkalmas önmagában is arra, hogy megfelelő pozícióba hozhassanak vele weboldalakat a Google keresőjében, így nem indokolt az egyedileg érkező SEO igények fejlesztése. A Webgenerátor Kft. a Megrendelő részéről érkező web marketinggel összefüggő egyeztetéseket, tanácsadást 8.000 Ft + ÁFA (megkezdett óra) óradíjért vállalja.
  • 2.11.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha tartalomszolgáltatási szolgáltatás megrendelésével és a vonatkozó díjak megfizetésével egy maximum 45 napos rendelkezésre állást vásárol meg.
   A 45 nap a Szolgáltató által delegált tartalomszolgáltató munkatárs első kapcsolatfelvételétől számítódik.
   Amennyiben a Megrendelő hibájából, mulasztásából eredően a 45 napos határidő lejár úgy, hogy a weboldal nem kerül ki fő domain névre, abban az esetben kizárólag újabb tartalomszolgáltatási megrendelés és díjfizetési kötelezettség mellett folytatható az együttműködés.
   Megrendelő vállalja, hogy minden felmerülő kérdésre a legrövidebb időn belül válaszol, a domain név átirányítással, regisztrációval kapcsolatos ügyintézést a legrövidebb időn belül lefolytatja.
   Megrendelő elfogadja, hogy ha nem reagál a tartalomszolgáltató munkatárs a készülő weboldal írásban érkező végső ellenőrzési felkérésére abban az esetben a weboldal tartalma 5 nap elteltével elfogadottnak tekinthető, de fő domain névre nem kerül ki.
 3. Titoktartás
  • 3.1.  A Szolgáltató az Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti, azt harmadik fél részére az Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül tovább nem adja. A Szolgáltató köteles titkos/bizalmas adatként kezelni az Megrendelő azonosító kódjait, jelszavait.
  • 3.2.  Felek vállalják, hogy az összes, a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban és az annak alapján ellátott tevékenységük során tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Az így megszerzett információt alkalmazottaik számára kizárólag megfelelő titoktartási nyilatkozat mellett, míg külső harmadik személyek részére kizárólag a másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé. Ha bármelyik Féltől, írásbeli felhatalmazás nélkül, titokként kezelendő információ jut harmadik személy tudomására, és ebből a másik Félnek, vagy harmadik személynek kára származik, akkor a vétkes Fél teljes anyagi felelősséggel tartozik a másik Féllel, illetve harmadik személlyel szemben.
  • 3.3.  Szolgáltató hozzájárulását adja, hogy Megrendelő tájékoztassa Partnereit a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokról.
  • 3.4.  Szolgáltató az Megrendelő adatainak és adminisztrációs oldalainak biztonsága érdekében javasolja Megrendelőnek, hogy az átvételt követően a jelszavakat 24 órán belül változtassa meg. Ellenkező esetben, illetéktelen behatolás, adatlopás/hamisítás, stb. esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 4. Szellemi alkotáshoz fűződő jog
  • 4.1.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes dokumentációja a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt, az abban rögzített feltételek mellett lehetséges, ennek megfelelően a dokumentáció, vagy annak bármely része harmadik személy részére nem adható át.
  • 4.2.  A szerződő felek egyhangúan megállapodnak abban is, hogy az jelen szerződés teljesítése kapcsán létrehozott szellemi termék a Szolgáltató szerverén történő használatának joga az Megrendelőt illeti. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotás az 1999. évi LXXVI.tv. 1.§(2)bek.c.) pontja alapján szerzői jogi védelem alá tartozik. A forráskód tulajdonjogát Szolgáltató fenntartja magának. (Forráskód alatt értendőek a következő kiterjesztésű fájlok: .psd, .php, .js, .db, .css, .html)
 5. Szolgáltatási szerződés hatálya
  • 5.1.  Megrendelő a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni. A Szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét - harmadik személyekkel szemben is -, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni.
 6. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
  • 6.1.  Az Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt díjat, előre történő esedékességgel fizeti meg a Szolgáltató díjbekérője alapján.
  • 6.2.  A Szolgáltató a díjat a szerződés évfordulójának napján automatikusan számlázza. A díj a számlában foglalt napon és módon esedékes. Az Megrendelő késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő, arányos összegű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
  • 6.3.  Biztosított weboldal tárterületének mérete maximum 500MB. Amennyiben a weboldal tárterülete meghaladja a fenti mennyiséget, abban az esetben a Webgenerátor Kft. egyedi árajánlatot készít. Amennyiben az ajánlat nem kerül az Megrendelő részéről elfogadásra, az esetben a Webgenerátor Kft megtagadhatja a weboldal kiszolgálását, átmenetileg szüneteltetheti azt, vagy korlátozza a tartalmak feltöltését.
  • 6.4.  Megrendelő köteles a Szolgáltató által számlázott díjakat esedékességekor megfizetni.
  • 6.5.  A fenti díjért a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
   • 6.5.1.  Teljes körű segítséget nyújt a kijelölt kapcsolattartó által a weboldal tartalmának feltöltésével kapcsolatosan 2x1 óra intervallumban, feltételezve, hogy az Megrendelő minden tekintetben együttműködő és biztosítja a szükséges adatokat
   • 6.5.2.  Támogatást ad továbbá a weboldal aktiválásban, a CMS rendszer és belépési adatok használatával, a keresőbarát tartalom kialakításával és az esetleges egyedi igények (egyedi grafikai sablon, arculat, egyedi weboldal, stb.) megvalósításával kapcsolatosan.
   • 6.5.3.  Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötéstől számított 10 napig a weboldal elérhető lesz a díjak megfizetése nélkül is, azt követően viszont archiválásra kerül és a díj beérkezését követő 72 órán belül aktiválja a felületet a feltöltött tartalommal.
   • 6.5.4.  A felhasználói név/jelszó elküldését/ átvételét követően az Megrendelőre hárul visszamenőlegesen is minden a weboldal tartalmát illető felelősség, mivel módjában áll minden a weboldalon elérhető, tartalmi elem javítására, cseréjére.
  • 6.6.  Szolgáltató nem vállal garanciát a keresőprogramokban való szereplésre vonatkozóan a konkrét pozícióval kapcsolatban, mivel ez több olyan tényező együttes eredménye, melynek nagy részére az Megrendelő és külső rendszerek algoritmusai lehetnek ráhatással.
  • 6.7.  Megrendelő a szolgáltatáshoz szükséges adatokat a Szolgáltató Ügyfélszolgálatától kapja meg e-mail-en.
  • 6.8.  Megrendelő elfogadja, hogy az általa befizetett éves díj a weboldal elkészítésének és üzemeltetésének lehetőségét biztosítja számára a befizetés dátumától számított 365 napig.
   Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónak semminemű díj visszafizetési kötelezettsége nincs abban az esetben sem, ha a weboldal nem készül el az egy év alatt, mivel a Szolgáltatónak nincs ráhatása a kivitelezéshez szükséges forrásanyagok átadására, és a Megrendelő időgazdálkodására és egyéb erőforrásaira.
 7. A szerződés időtartama, felmondása
  • 7.1.  Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. Amennyiben az Megrendelő a következő éves weboldal üzemeltetésre vonatkozó díjat a megküldött díjbekérő alapján nem fizeti meg, abban az esetben a Szolgáltató egyszeri figyelmeztetés után azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, felfüggesztheti a weboldal üzemeltetését. Forduló napnak minősül a szolgáltatási díj befizetésének napját követő év azonos napja.
  • 7.2.  A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben az Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. A Szolgáltató jogosult továbbá azonnal hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy az Megrendelő törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást. A szerződés felmondása nem mentesíti az Megrendelőt a felmondás napjáig keletkezett fizetési, szolgáltatási kötelezettségek alól. Amennyiben az Megrendelő a díjbekérő megküldését követő 8 napon belül nem egyenlíti ki fennálló tartozását, a Szolgáltató jogosult a hátralékos összeg megérkezéséig az Megrendelő értesítése nélkül a szolgáltatást szüneteltetni. A szolgáltatás szünetetetetése kiterjed a webes rendszer folyamatos működésének átmeneti blokkolására, az azon megtalálható információk átmeneti elrejtésére, valamint a tartalomkezelő rendszer (CMS) használatának, és az Megrendelő birtokában lévő, a Szolgáltató által biztosított elektronikus levelezés átmeneti tiltására.
   A szolgáltatás újra aktiválásának feltétele, hogy a szolgáltatás hátralékos díja, valamint. az 5. 000,- Ft + ÁFA összegű aktiválási díj a Szolgáltató számlájára beérkezzen. Az Megrendelő elfogadja, hogy az automatikus aktiválást követően, munkanapokon maximum egy munkanapon belül működnek újra a szolgáltatások.
  • 7.3.  Megrendelő jogosult a Szolgáltatási szerződést az alábbiakban felsorolt esetekben, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni:
   • 7.3.1.  A Szolgáltató érdekkörében felmerült okból a szolgáltatást rendelkezésre állási ideje kevesebb, mint 99%
   • 7.3.2.  A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét megszegi
   • 7.3.3.  A Szolgáltató ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul
   • 7.3.4.  A Szolgáltató Szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget
   • 7.3.5.  Szolgáltató a felépült internetes hozzáférésen keresztül az Megrendelő belső informatikai rendszeréhez történő hozzáférésre próbálkozást teszt, valamint nem megengedett (hacker) tevékenységet végez az Megrendelő hálózata viszonylatában.
  • 7.4.  Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződést az alábbiakban felsorolt esetekben, azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni:
   • 7.4.1.  Az Megrendelő a Szolgáltatási szerződésben meghatározottaktól eltérő célra használja a Szolgáltatást.
   • 7.4.2.  Az Megrendelő a szerződésben rögzített titoktartási elveket megszegi.
   • 7.4.3.  Az Megrendelő ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul
   • 7.4.4.  Az Megrendelő a Szolgáltató Szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
   • 7.4.5.  Megrendelő a felépült internetes hozzáférésen keresztül a Szolgáltató informatikai rendszeréhez történő hozzáférésre próbálkozást teszt, valamint nem megengedett (hacker) tevékenységet végez a Szolgáltató hálózata viszonylatában.
  • 7.5.  A szolgáltatás biztosításának/aktiválásának/díjfizetési kötelezettség alapfeltétele
   • 7.5.1.  Megrendelő által minden oldalon cégszerűen ellenjegyzett, eredeti szerződéspéldány a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása
   • 7.5.2.  A weboldalhoz tartozó CMS rendszer használatának teljes körű bemutatása, betanítása
   • 7.5.3.  Az első adatfeltöltés elvégzése (képi, szöveganyag, kulcsszavak, űrlapok beállítása, stb.)
   • 7.5.4.  Valamint a szerződésben szereplő díjaknak Szolgáltató egyszámlájára történő beérkezése.
 8. Egyéb rendelkezések
  • 8.1.  A Webgenerátor Kft. a jelen szerződésben kifejezetten rögzített kötelezettségei, feladatai elvégzésén felül nem vállal felelősséget semmilyen olyan ügyben, amely a felhasználó által használt rendszer sajátosságaiból, a felhasználó által nem teljesített kötelezettségekből, hibás vagy nem jogszerű képi és szöveges tartalmak közléséből, illetve a jogszabályok változása, módosítása, illetve a fogyasztóvédelmi előírások miatt keletkezett, felhasználót érintő bírságból, szankcióból ered. Ezen esetekben a Webgenerátor Kft. nem kötelezhető a felhasználónál esetlegesen felmerülő - szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kívüli - károk megtérítésére.
   A Megrendelő jelen szerződés aláírásával egy időben kijelenti, hogy a Szolgáltató által készített internetes rendszerben felhasznált vizuális anyagokat (fotók, grafikák, animációk, logók, videók és egyéb forrásanyagok) a Megrendelő jóváhagyásával használták fel. A Megrendelő a vizuális anyagok felhasználásából, megjelenítéséből adódó mindennemű jogi következményekért teljes felelősséget vállal.
  • 8.2.  A rendszer publikus webhelyen történő üzemszerű működése alatt a Szolgáltató a hatályos adatvédelemi elveknek megfelelően jár el.
  • 8.3.  Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos Magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Magyar Internet-szabványok alkalmazandók.
  • 8.4.  Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató részéről tájékoztató jellegű, időszakos elektronikus leveleket kapjon a megadott e-mail címére. Szolgáltató garantálja, hogy erre a célra olyan rendszert használ, mely alkalmas arra, hogy az Megrendelő egyszerűen leiratkozzon a szolgáltatásról. Továbbá vállalja, hogy a megadott e-mail címet és a rendszeren keresztül birtokába jutott információkat, adatokat jogosulatlan, harmadik félnek ki nem szolgáltatja, az adatokat legjobb tudása szerint és a rendszer által is védi.
 9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben tartalomszolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól, az esetben az alábbi szabályozások vonatkoznak a Megrendelőre
  • 9.1. A szolgáltatási díj fejében a Megrendelő 45 munkanapig rendelkezhet a Szolgáltató tartalomszolgáltatási kapacitásával.
  • 9.2. A 45 munkanapos projekt idő lejáratakor a szolgáltatás kizárólag egy új díjfizetéssel folytatódik tovább.
  • 9.3. Megrendelő köteles minden érdemi információt megadni a Szolgáltató munkatársának a jövőbeli weboldal tartamával kapcsolatosan.
  • 9.4. Az e-mailes megkeresésekre a Megrendelő vállalja, hogy 3 munkanapon belül érdemben válaszol.
  • 9.5. A felek megállapodnak abban, hogy a nem megfelelő formátumban, méretben vagy hibásan küldött forrás anyagok nem tekinthetők érdeminek.
  • 9.6. Szolgáltató képviselői kötelesek minden tartalomszolgáltatási lépést, vagy a megrendelőtől kapott választ követően 3 munkanapon belül elektronikus levélben válaszolni.
  • 9.7. Szolgáltató köteles minden státuszt és lépést egy online felületen rögzíteni és annak tartamát vitás esetekben a Megrendelő számára megküldeni elektronikus formában.
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk